Wat je aandacht geeft groeit!

18 juni 2017
Samenvatting verkondiging

Vreugdevolle gemeenteopbouw
Filippenzen 4:8-9

Het is een algemeen geldende wet: ‘Wat je aandacht geeft groeit’. Pas die wet maar eens toe op: planten, problemen of positiviteit. Als we samen bezig zijn met de opbouw van de gemeente, is dit ook een belangrijk uitgangspunt: kijk niet naar wat fout gaat maar naar wat goed gaat en waardeer dat. Zo kom je in contact met dat wat léven brengt. Voor een gemeente van Christus is dit ook wezenlijk: we moeten altijd eerst op zoek naar wat de heilige Geest aan het doen is.

Manifest voor gemeenteopbouw
Als je de brief aan de Filippenzen doorleest valt op hoe positief en vreugdevol de toonzetting is. Dit is de vriendelijkste brief van Paulus en zo ook een prachtig manifest voor gemeenteop- bouw. Wat mooi om zo te beginnen: ‘Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde’ (1:3-4). De vreugde wordt in de brief steeds verbonden met Jezus Christus in wie we het leven vin- den: ‘voor mij is leven Christus’ (1:21). En de verbondenheid met de Geest (2:1) wordt gezien als belangrijke bron voor het gemeenteleven: de Geest, die lévend maakt, brengt verbinding rondom Christus. Zeker, er is ook gebrek aan eensgezindheid in de gemeente van Filippi (2:2-4), maar niet dat gebrek krijgt alle aandacht, maar de kracht van de Geest van Jezus Christus. En ook: ‘Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen’ (3:8). Wie je aandacht geeft groeit: ‘Hij moet groter worden en ik kleiner’ (Joh. 3:30).

Aandacht schenken
Tegen het einde van de formuleert Paulus een handreiking waaraan hij zichzelf de hele brief al gehouden heeft: schenk aandacht aan alles wat waar, edel, rechtvaardig, zuiver, lieflijk en eervol is. Dit is een deugdenreeks zoals die in de Griekse moraalfilosofie ook wel bekend was. Paulus vat met twee woorden samen: het gaat om alles wat deugdzaam is en lof verdient. Op de achtergrond van deze zo positieve termen klinkt uiteraard het tegendeel mee: houd je niet bezig met wat leugenachtig, minderwaardig, onrechtvaardig, onzuiver, af- schuwelijk en onaantrekkelijk is (zie bv. Ef. 4:17-19; 5:3-8; Gal. 5:19-21). Pas op: het kwaad en de duisternis hebben een eigen ‘aantrekkelijkheid’. Ook hier geldt: ‘Wat je aandacht geeft groeit.’ Kies daarom altijd welbewust in de kracht van de Geest voor het goede en voor het licht. Paulus gebruikt een woord (logizesthe) dat letterlijk ‘bedenken’ betekent: je ge- dachten er steeds weer over laten gaan, je denken ermee vul- len. Onze bezorgdheid en onze kritiek kunnen zomaar deze bijbels-positieve grondhouding in de weg staan. Waar richt jij je denken op? Paulus richt in zijn brief zijn denken op: vreug- devolle zaken, Jezus Christus, de verbondenheid met de Geest, de verspreiding van het evangelie, de genade, de liefde, de vruchten van de gerechtigheid, het lijden voor Christus, de redding, het woord dat leven brengt, de hemelse prijs enzo- voort. Lees en herlees de brief aan de Filippenzen!

Denken en doen
Paulus gaat een stap verder: denk er niet alleen aan, doe het ook! Zet je denken om in doen. Breng het in toepassing. Pau- lus neemt zichzelf als voorbeeld: wat ik geleerd heb, overge- dragen heb, verteld heb en getoond heb met mijn leven. Dat moeten ook de Filippenzen in de praktijk brengen, en ook wij als navolgers van de Heer Jezus Christus. Daar is een belofte aan verbonden: vrede (‘de vrede van God die onze gedachten in Christus Jezus zal bewaren’). Maar je kunt ook zeggen: vreugde! ‘Doe het en de God van de vreugde zal met je zijn.’ Deze vrede en vreugde brengen ons bij de Geest en zijn vrucht (Gal. 5:22-23). Naast de gaven van de Geest is ook de vrucht van de Geest absoluut onmisbaar voor de gemeente.

Om te doen
Als je door de Geest van Christus geleid mee wilt werken aan de opbouw van zijn gemeente, kunnen de volgende aanwijzin- gen helpend zijn:
1. Denk niet negatief maar positief.
2. Wees over niets bezorgd.
3. Bid dagelijks om de vrucht van de Geest.

Geef een reactie